Voorwaarden

 

ALGEMENE GEGEVENS

E-mail: ride@eagerbikes.nl 
Bedrijfsnaam: Eager Bikes B.V.
Adres: Balkweg 1, 5232 BT, 's-Hertogenbosch
KvK nr.: 86912550
BTW nr.: NL001145885B01
IBAN: NL15VOWA0474819736
BIC: VOWANL21

 

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Tweewieler: de (elektrische) (bak-)fiets;
Overeenkomst: de Overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe c.q. tweedehandse tweewieler c.q. Urban Arrow elektrische bakfiets;
Eager Bikes: degene die ingevolge de Overeenkomst een nieuwe c.q. tweedehandse Tweewieler verkoopt, zijnde Eager Bikes B.V.

Koper: degene die ingevolge de Overeenkomst een nieuwe c.q. tweedehandse Tweewieler koopt;
Garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of Eager Bikes op nieuwe Tweewielers, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;

 

 

KOOP EN VERKOOP


Artikel 1 - De aanbieding
1.1 De aanbieding van Eager Bikes wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht. De aanvaarding van de aanbieding door Koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door Koper is voorts slechts geldig als deze door de Eager Bikes is bevestigd. Alle Overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door onze directie. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan binnen vijf werkdagen na bevestiging van de Overeenkomst c.q. orderbevestiging, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.

 

Artikel 2 - De Overeenkomst

2.1 De Overeenkomst wordt elektronisch vastgelegd. Van de Overeenkomst ontvangt Koper een bevestiging per mail.

 

Artikel 3 - De inhoud van de Overeenkomst

3.1 In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde Overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
- de omschrijving van de Tweewieler;
- de prijs van de Tweewieler op het moment van de verkoop;

 

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijgingen

4.1 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe Tweewielers te allen tijde doorberekend.

 

Artikel 5 - De overschrijding van de leveringstermijn

5.1 Leveringstermijnen gelden als indicatief, behoudens indien expliciet anders is overeengekomen. Het overschrijden van een indicatieve levertermijn heeft geenszins tot gevolg dat de Overeenkomst hierdoor door de koper kosteloos kan worden ontbonden. Zodra een indicatieve leveringstermijn is overschreden, heeft Eager Bikes het recht op ontbinding drie weken na de bedoelde overmachtssituatie zonder dat Koper het recht heeft om enige schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde Tweewieler blijft eigendom van de Eager Bikes zolang Koper al hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Indien de Tweewieler beschikbaar is gesteld aan Koper edoch deze nog niet in eigendom op Koper is overgegaan, is Koper evenwel verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de Tweewieler, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. Koper is voorts verplicht de geleverde Tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. De Eager Bikes zal tot generlei vrijwaring van Koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de Tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart Koper de Eager Bikes voor aanspraken, die derden op de Eager Bikes zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

REPARATIE EN ONDERHOUD


Artikel 7 - Onderhoud
7.1 Eager Bikes adviseert uitdrukkelijk vanwege de garantie om de Tweewieler bij door Eager Bikes geselecteerde partners van Eager Bikes onder te brengen voor reparatie en onderhoud, echter Koper heeft hierin de keuze. Uitsluitend de door Eager Bikes geselecteerde partijen mogen werkzaamheden uitvoeren voortvloeiende uit fabrieksgarantie. Indien Koper besluit om reparatie en/of onderhoud uit te laten voeren door derden, vervalt daarmee het recht op fabrieksgarantie. Eager Bikes is overigens niet aansprakelijk voor de wijze waarop reparatie en/of onderhoud door Eager Bikes geselecteerde partijen wordt uitgevoerd.

 

GARANTIE

Artikel 8 - Garantie
8.1 Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 9 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de Overeenkomst beantwoordt) die een Koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

8.2 Op nieuwe Tweewielers is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 8.1 van onderhavige voorwaarden.

8.3 Op tweedehands Tweewielers is geen garantie van toepassing.
 

Artikel 9 - Reparatie- en onderhoudsgarantie

9.1 Eager Bikes garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de vooraf door hem geaccordeerde opdrachten ten aanzien van alle door Eager Bikes aan Koper verkochte Tweewieler en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden te bepalen vanaf het tijdstip dat de Tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage onderhevige delen, ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant voorschriften was. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
9.2 Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
9.3 De aanspraken op de garantie vervallen indien:
- Koper niet binnen twee dagen na het constateren van de gebreken Eager Bikes daarvan in kennis stelt;
- Eager Bikes (door middel van vooraf geaccordeerde tussenkomst van door Eager Bikes geselecteerde partijen) niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; - Derden zonder voorkennis en/of toestemming van Eager Bikes werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met reeds de door de Eager Bikes verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel elders in Nederland plaatsvindt, dient de andere reparateur eveneens een door Eager Bikes geselecteerde partij te zijn. Herstel in het buitenland wordt niet vergoed.

  

Artikel 10 – inruil

Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien Eager Bikes een Tweewieler inkoopt van Koper/aanbieder, hierna te noemen “Fiets”:
10.1 Aan eventuele taxatie is Eager Bikes niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag der taxatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Op de dag van overdracht van de in te kopen Fiets dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie. Indien deze staat anders is, heeft Eager Bikes het recht om de Fiets niet van Koper/aanbieder in te kopen, hetgeen de overige verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst onverlet laten. In dat geval blijft Koper gebonden aan de reeds gesloten Overeenkomst aangaande door Eager Bikes te leveren Tweewieler.

10.3 De overeenstemming tot inkoop van de Fiets van Koper/aanbieder wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van Eager Bikes.

10.4 Het eigendom van de in te ruilen Fiets van Koper/aanbieder gaat over naar Eager Bikes op het moment van beschikking stelling aan Eager Bikes.

 

Artikel 11 - betaling

11.1.Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling vooraf aan Eager Bikes geschieden ten tijde van de bestelling.

 

Artikel 12 – Buyback Program

12.1 Ten tijde van de verkoop verstrekt Eager Bikes een Buyback Program aan de Koper, met deze Buyback optie heeft de Koper de mogelijkheid edoch niet de verplichting om de Tweewieler aan Eager Bikes terug te verkopen, zulks binnen een periode van maximaal 24 maanden, ingaande op het moment van aflevering.

12.2 Ten tijde van de verkoop wordt door Eager Bikes op naam van Koper een account gemaakt waarbij Koper op ieder moment inzicht heeft in de actuele inkoopwaarde van het Buyback Program van de Tweewieler.

12.3 De onder 12.2 genoemde inkoopwaarde is inclusief BTW, in euros, welke besteedbaar zijn in de webshop van Eager Bikes, en zulks onder voorbehoud dat de Tweewieler zich in dezelfde (onderhouden) staat bevindt als ten tijde van de aflevering.

12.4 Indien Koper tussentijds aanpassingen uitvoert wat waarde verhogend is, dan heeft Koper de mogelijkheid om dit bij Eager Bikes te melden, waarbij Eager Bikes zal beoordelen in hoeverre deze mutatie mogelijk de inkoopwaarde van de Tweewieler mogelijk verhoogd.

12.5 Indien Koper waarde verminderde aanpassingen aan de Tweewieler doorvoert, zal het effect hiervan op de inkoopwaarde van de Tweewieler door Eager Bikes tijdens de inspectie worden bepaald.

12.6 Indien Koper gebruik wenst te maken van de Buyback Program, dient Koper dit binnen 24 maanden na aflevering kenbaar te maken aan Eager Bikes. Eager Bikes zal alsdan een inspectie op locatie uitvoeren op de Tweewieler en eventuele afslagen hanteren op de inkoopwaarde van de Tweewieler in geval van mancos aan bijvoorbeeld frame, accu, fietscomputer etc. c.q. niet herstelde schades dan wel andere mancos.

12.7 Indien partijen tot overeenstemming komen aangaande de uiteindelijke inkoop met bijbehorende definitieve inkoopwaarde van de Tweewieler, waarbij Koper tegelijkertijd een andere Tweewieler koopt bij Eager Bikes, zal de vastgestelde inkoopwaarde van de Tweewieler in mindering worden gebracht op de nieuwe bestelling.

 

Artikel 13 - Afwijkingen

13.1 Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 14 - overmacht

14.1 In geval van overmacht is Eager Bikes niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer dubbele verkoop van dezelfde Tweewieler waardoor deze niet geleverd kan worden, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

  

Artikel 15 - disclaimer

15.1 Alle op de site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud en eventuele fouten kunnen door Eager Bikes steeds worden gewijzigd.
15.2 De website van Eager Bikes en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Eager Bikes sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Eager Bikes onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Eager Bikes geeft echter geen garantie voor de aanwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Eager Bikes garanderen 
dat het gebruik van de website en de inhoud ervan Koper en/of bezoeker vrijwaart van virussen en/of andere schadelijke toepassingen. Koper en/of bezoeker dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 

Artikel 16 - aansprakelijkheid

16.1 Het is mogelijk dat Eager Bikes op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker en/of Koper kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Eager Bikes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

16.2 Eager Bikes is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Eager Bikes. Eager Bikes is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade of winst- of omzetderving. Enige aansprakelijkheid is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor Eager Bikes is verzekerd.  

 

Artikel 17 - Verwerking persoonsgegevens

17.1 De persoonsgegevens van Koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze Overeenkomst worden door Eager Bikes verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uit hoofde van deze Overeenkomst worden de gegevens van Koper tevens gedeeld met de door Eager Bikes geselecteerde partners ten behoeve van de uitvoering van de Tweewieler gerelateerde werkzaamheden. Aan de hand van deze verwerking kan Eager Bikes: de Overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens Koper/opdrachtgever nakomen, Koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Door ondertekening van de Overeenkomst accepteert Koper onvoorwaardelijk deze verwerking van de persoonsgegevens. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door Koper/ opdrachtgever bij Eager Bikes/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Artikel 18 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig/vernietigbaar is, is Eager Bikes gerechtigd deze bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.

18.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Eager Bikes Overeenkomsten gesloten met Eager Bikes worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie s-Hertogenbosch.

 

Artikel 19 – geschillenregeling en beslechting

19.1 In afwijking van voorgaand artikel van deze Voorwaarden hebben Kopers de keuze gebruik te maken het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van Eager Bikes of op de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst met Eager Bikes, voor te leggen aan de Geschillencommissie mits het gaat om een aanbieding of Overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand is gekomen.

19.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien Koper zijn klacht binnen maximaal 30 dagen na het ontstaan van de klacht aan Eager Bikes schriftelijk heeft voorgelegd.

19.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Eager Bikes is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Bij gebreke waarvan het geschil niet meer aan Geschillencommissie kan worden voorgelegd.

19.4 Wanneer Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Eager Bikes aan deze keuze gebonden. Wanneer Eager Bikes dit wenst, dan zal Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Eager Bikes schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Eager Bikes de keuze van Koper niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is Eager Bikes gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

19.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 

 

VOORWAARDEN BIJ KOOP OP AFSTAND 

 

Artikel 1 – Koop op afstand

Indien er sprake is van koop op afstand, waarbij Koper een natuurlijke persoon is, gelden de wettelijke regels rondom koop op afstand.
1.1 Bij aankoop van de Tweewieler heeft Koper het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de Tweewieler door of namens Koper.

1.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper de Tweewieler heeft ontvangen.

 

Artikel 2 – verplichtingen Koper bij herroeping

2.1 Tijdens de bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met de Tweewieler:
a. Koper zal de Tweewieler slechts gebruiken in de mate
die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Tweewieler vast te stellen;
b. Er is een totaal maximum kilometrage toegestaan van
20 km tijdens deze 14 dagen;
c. Koper is verplicht om de Tweewieler gedurende deze
periode tegen schade en diefstal te verzekeren en is aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens deze periode ontstaat; d. Alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving dienen door Koper nageleefd te worden;
e. De Tweewieler dient door Koper na gebruik afgesloten
te worden.
f. Storingen, gebreken of andere problemen met de
Tweewieler dienen terstond door Koper aan Eager Bikes te worden gemeld.
g. Schade aan de Tweewieler dient door een merk erkend
schadeherstelbedrijf te zijn gerepareerd;

2.2 Teneinde recht te behouden op terugbetaling van de volledige koopsom in geval van herroeping, is het Koper gedurende de herroepingstermijn in ieder geval niet toegestaan om:
a. Meer dan 20 kilometers met de Tweewieler te rijden;
b. Iets aan de Tweewieler te verwijderen c.q. aan te passen c.q. toe te voegen.
c. De Tweewieler buiten Nederland te gebruiken;
d. De Tweewieler te zwaar te beladen;
e. De Tweewieler te gebruiken buiten de directe eerstelijns
familiekring;
f. De Tweewieler te verhuren c.q. beschikbaar te stellen
aan derden; of
g. De Tweewieler op enige andere onzorgvuldige,
onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken.

2.3 Indien Koper in strijd handelt met een of meerdere van de bepalingen zoals benoemd in artikel 2.1 en/of 2.2 van de voorwaarden bij koop op afstand dan wel de Tweewieler op een andere manier heeft gebruikt dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken of de werking van de Tweewieler vast te stellen, dan is Koper jegens Eager Bikes aansprakelijk voor de waardevermindering van de Tweewieler veroorzaakt door dat handelen. Het bedrag van de waardevermindering wordt bepaald door een door Eager Bikes aan te wijzen onafhankelijke expertisebureau en is bindend voor Eager Bikes en Koper.

 

ARTIKEL 3 – uitoefening herroepingsrecht en kosten

3.1 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan Eager Bikes te mailen aan support@eagerbikes.com Het modelformulier voor herroeping is als bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden gevoegd. Vanaf dat moment is Koper niet langer gerechtigd om de Tweewieler te gebruiken. Koper meldt hierbij de tellerstand van de Tweewieler voor zover geregistreerd - , en stuurt een foto van deze tellerstand.

3.2 Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, brengt Koper de Tweewieler terug, of bezorgt hij deze aan Eager Bikes. Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij de Tweewieler terugbrengt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.3 Koper brengt de Tweewieler terug met alle geleverde toebehoren, conform de door Eager Bikes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.

3.5 Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terug bezorgen van de Tweewieler.

3.6 Als Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordt daarmee enkel de Overeenkomst als ontbonden beschouwd. Aanvullend geldt dat eventuele andere Overeenkomsten met derden voor rekening en risico van Koper komen om te ontbinden.

3.7 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 6:230s en in artikel 7:11 van het Burgerlijk Wetboek draagt Koper tijdens de bedenktijd het risico voor verlies of beschadiging van de Tweewieler, tot het moment dat de Tweewieler is afgeleverd bij Eager Bikes.

3.8 Koper blijft tot het moment dat de Tweewieler door Eager Bikes is ontvangen aansprakelijk voor alle wettelijke verplichtingen en kosten die verband houden met het zijn van eigenaar van de Tweewieler.

3.9 Indien na het inroepen van het herroepingsrecht nog met de Tweewieler is gereden, is Koper hiervoor een vergoeding verschuldigd aan Eager Bikes gelijk aan een afschrijving van 25% van de aanschafwaarde in geval van een tweedehands Tweewieler respectievelijk 30% in geval van een nieuwe Tweewieler. 

 

Artikel 4 – verplichtingen Eager Bikes bij herroeping

4.1 Nadat Koper (elektronisch) melding maakt van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, stuurt Eager Bikes na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

4.2 In geval van herroeping vergoedt Eager Bikes alle betalingen van Koper, inclusief eventuele bezorgkosten door Eager Bikes in rekening gebracht voor de geretourneerde Tweewieler, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag de Tweewieler weer aan Eager Bikes beschikbaar is gesteld, een en ander onder voorbehoud van hetgeen in artikel 1 en 2 van de Voorwaarden bij koop op afstand is gesteld.

4.3 Eager Bikes is gerechtigd om de door Koper aan Eager Bikes verschuldigde bedragen te verrekenen met de koopsom, welke Eager Bikes in geval van herroeping aan Koper zal terugbetalen.

 

Artikel 5 – innameprotocol bij herroeping

5.1 Indien de Tweewieler tot de beschikking staat van Eager Bikes zal Eager Bikes vaststellen:
a. of alle bijbehorende documenten en sleutels compleet zijn;
b. wat de tellerstand is van de Tweewieler, dit voor zover bekend;

5.2 Nadat de Tweewieler door Eager Bikes is ingenomen zal de Tweewieler door Eager Bikes worden gecontroleerd op waardevermindering als gevolg van gebruik van de Tweewieler welke in strijd is met hetgeen in artikel 2 van deze Voorwaarden bij koop op afstand is bepaald. De uitkomst hiervan is bindend voor partijen.

5.3. Indien Eager Bikes stelt dat:
a. de Tweewieler in waarde is verminderd als gevolg van
gebruik in strijd met artikel 2; en/of
b. er meer dan 20 kilometer met de Tweewieler is gereden
door Koper; en/of
c. er na het inroepen van het herroepingsrecht nog met de
Tweewieler is gereden;
Is Koper de door Eager Bikes genoemde bedragen aan Eager Bikes verschuldigd. Deze bedragen zijn terstond door Eager Bikes opeisbaar.

 

  

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER HERROEPING Modelformulier voor herroeping mailen aan ride@eagerbikes.nl

 

Versie 2022.07

 

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan Eager Bikes B.V.
Mail : ride@eagerbikes.nl

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

 

Merk Tweewieler : 

Type :

Framenummer :

Teller stand :

Besteld op :

Ontvangen op :

Naam Koper :

Adres Koper :

Handtekening :

[Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum :

 

 

PRIVACY STATEMENT

 

Eager Bikes vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit Privacy Statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

 

In dit Privacy Statement beschrijft Eager Bikes B.V. of “wij” hoe als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaan.

 

2. WAT IS EEN PERSOONSGEGEVEN?

 

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Eager Bikes beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij uw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

 

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of een van onze bedrijfsonderdelen, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

 

Aan ons verstrekte gegevens

 

Als u met Eager Bikes, of een van haar bedrijfsonderdelen, een overeenkomst aangaat, hebben wij –afhankelijk van type overeenkomst- de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • naam en adres;

 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);

 • geboortedatum;

 • geslacht;

 • kopie rijbewijs;

 • klantnummer(s);

 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen);

 • inkomstengegevens in geval van aanvraag van een financiering c.q. (private) lease overeenkomst;

 • inschrijving KvK nummer in geval van een zakelijke transactie.

Daarnaast verwerkt Eager Bikes in het kader van de uitvoering een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens gekwalificeerd kunnen worden:

 • framenummer en model van uw tweewieler;

 • technische gegevens over uw tweewieler;

 • onderhoudshistorie van uw tweewieler;

 • eigendomshistorie van uw tweewieler (tenaamstellingsgegevens);

 • verzekeringspolis in geval van herstel schade;

 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

 

Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten

 

Als u gebruik maakt van diensten van Eager Bikes of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • gegevens die betrekking hebben op uw (rand)apparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;

 • uw communicatievoorkeuren en instellingen;

 • gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u een aankoop doet of dienst afneemt);

 • surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 9 van dit Privacy Statement);

 • klanttevredenheidsgegevens;

 • betaalhistorie.

 

4. GEEN VERWERKING VAN GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

 

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Eager Bikes hun persoonsgegevens verwerkt.

 

5. VERWERKING: GRONDSLAGEN EN GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming;

 2. Uitvoering van een overeenkomst met u;

 3. Wettelijke verplichting;

 4. Vervulling van een taak van algemeen belang;

 5. Gerechtvaardigd belang van Eager Bikes of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, debiteurenbewaking, juridische zaken en intern beheer.

 

6. DOELEINDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Eager Bikes verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit Privacy Statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, bedrijfsonderdelen en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].

 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van het uitvoeren van (schade)reparatie en onderhoud aan tweewielers [grondslag: 2, 5].

 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering en opvolging van betaling), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].

 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van bedrijfsonderdelen, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].

 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot onze groep behorende bedrijfsonderdelen of partners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van tweewielergebreken of –storingen, of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 5].

 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].

 • Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1,2 of 5].

 • U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen [grondslag: 1 of 5].

 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].

 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].

 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].

 • Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om producten of diensten te kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht [grondslag: 5].

 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].

 • Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].

 • Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].

 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een tweewieler. Hierbij kunnen wij u vragen zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van de tweewieler. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag. [grondslag: 2].

 

7. DELEN MET DERDEN

 

Eager Bikes deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit Privacy Statement:

 • met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2];

 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];

 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];

 • Eager Bikes kan uw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen de Eager Bikes groep voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan u [grondslag: 5].

 • met partijen die Eager Bikes assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan externe accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];

 • voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5].

Eager Bikes gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld softwareleveranciers, hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners, telemarketingbureaus en onderzoeksbureaus), voor de uitvoering van een overeenkomst met u, het verlenen van een dienst of met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Eager Bikes.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Eager Bikes ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien u nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Eager Bikes (zie artikel 12).

 

8. HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

 

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (i) u klant bent bij Eager Bikes of interesse blijft tonen in de diensten van Eager Bikes, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

 

9. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.  

 

10. UW RECHTEN, WAARONDER HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

 

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun u contact met ons opnemen via de klantenservice. Eager Bikes zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;

 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

 • het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;

 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • het recht op beperking van de uw betreffende verwerking;

 • het recht op dataportabiliteit;

 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;

 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Eager Bikes of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

 

11. BEVEILIGING EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

 

Eager Bikes past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Eager Bikes heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

 

12. CONTACT

 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun u contact opnemen met:

Eager Bikes B.V.
Balkweg 1
5232BT, 's-Hertogenbosch

www.eagerbikes.nl/pages/contact


Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via support@eagerbikes.nl en per post via bovenstaand adres.

 

13. WIJZIGINGEN

 

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.